โรงเรียนบาเจาะ ถนนพิพืธปาโจ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

“พวกเราขอให้คำมั่นสัญญาว่า เมื่อท่านให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานของท่านมาศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนบาเจาะ เราพร้อมที่จะดูแลบุตรหลานของท่านในเรื่องวิชาศาสนาและวิชาสามัญให้เหมือนกับบุตรหลานของเรา”

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายฮาฟีซี  อับดุลเลาะ
ผู้อำนวยการชำนานาญการพิเศษ

 

โรงเรียนบาเจาะเป็นมากว่าโรงเรียน

 

ดูเพิ่มเติม


รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ

ดูเพิ่มเติม

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายมุกตา  เจะลอ
  ครูชำนาญการพิเศษ
                                               คบ.(คณิตศาสตร์)                                              
หัวหน้ากลุ่มบรืหารงานวิชาการ

นางใฮรานี เปาะอีแต
ครูชำนาญการพิเศษ
วทบ.ศึกษาศาสตร์(เคมี)

นางรอสมีนี  สาเมาะ
ครูชำนาญการพิเศษ
คบ.(ภาษาไทย)

นายริฎวน  แวมะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วทบ.ศึกษาศาสตร์(คณิต)

นายอิมรอน อับรู
ครูชำนาญการพิเศษ
คบ.(เทคโนโลยี)

นายฟาเด็ล รอเสะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา)

นางสาวบุชรอ ชาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวรอฮานา  นาวารี
ครูปฏิบัติการ
ค.บ.(ภาษาไทย)

นางสาวต่วนปัตรี เบญจมาพร
พนักงานราชการ
บธ.บ.(เทคโนโลยี)

นายอับดุลเล๊าะ สาหลำ
พนักงานราชการ
ศษ.บ.(รัฐศาสตร์)

นายซานาวี  ซีตี
พนักงานราชการ
ศษ.บ.(อิสลามศึกษา)

นางสาวกูมาวัฎดะห์ สะบูโด
ครูอัตราจ้าง
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวณาซีเร๊าะ มูนะ
ครูอัตราจ้าง
ศศ.บ.(วิทยาศาสตร์)

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายวันโอมาร์  สาเร็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
                                           ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)                                            
หัวหน้ากลุ่มบรืหารงานทั่วไป

นางสาวยุวดี  เกื้อสุวรรณ
ครูชำนาญการ
วทบ.ศึกษาศาสตร์(ชีววิทยา)

นางสาวรอยฮาน๊ะ มามะ
ครูผู้ช่วย
คบ.(ศิลปศึกษา)

นายอะห์มัดรุสดี มะแซ
พนักงานราชการ
ศศ.บ.(กฏหมายอิสลาม)

นายมาหามะ จิการะจิ
พนักงานราชการ
คบ.(เทคโนโลยี)

นายอหมัดซัยดี มาหามะ
ครูขั้นวิกฤต
ศษบ.(พลศึกษา)

นางอุมัยกัลโสม สังกาลาคีรี
ครูอิสลามศึกษา
ศษ.บ.(อิสลามศึกษา)

นายมูรอดี  สามะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกืจ)

นายอาลียัส  สาแม
ช่างปูน 4
ม.ุ6 (มัธยมศึกษาปีที่ 6)

น.ส.ซีตีอาแอเสาะ อิสมาแอ
ครูประชารัฐ
ศศ.บ (อิสลามศึกษา)

นายมุคตาร์ กึนอ
ครูประชารัฐ
ศศ.บ. (จิตวิทยา)

นายมะอยูมี  สูหลง
นักการภารโรง
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นายอิดรีส ดอสะ
รักษาความปลอดภัย
ม.6.(มัธยมศึกษาปีที่ 6)

นางสาวรอกีเยาะ อาแซ
แม่บ้าน
ป.6 (ประถมศึกษาปที่ 6)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนิซง  สาเร็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
คบ.(คณิตศาสตร์)
หัวหน้ากลุ่มบรืหารงานบุคคล

นางเพ็ญพร วิภาวยางกูร
ครูชำนาญการ
คบ.(ศิลปศึกษา)

นางสาวนูรฮายาตี ดอนิ
ครูชำนาญการ
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวสากียะห์ มะซือนิ
ครูชำนาญการ
วท.บ.(เคมี)
หัวหน้ากลุ่มบรืหารงานงบประมาณ

นางสาวรุสนานี  ยูโซ๊ะ
ครูชำนาญการ
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

นายอาริฟ  ตาเห
ครูปฏิบัติการ
คษ.บ.(พลศึกษา)

นางสาวอาดีลา สะอิ
ครูปฏิบัติการ
ศษ.บ.(ภษาาอังกฤษ)

น.ส.นิซูรอยดา สะมะแอ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ศษ.บ.(พลศึกษา)

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางดวงพร ศรีทิพยราษฎร์
ครูชำนาญการพิเศษ
คบ.(ฟิสิกส์)
หัวหน้ากลุ่มบรืหารงานกิจการนักเรียน

นางอาอีซะห์ หะมะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วทบ.ศึกษาศาสตร์(ชีววิทยา)

นายมากือตา เจ๊ะยิ
ครูชำนาญการ
ศศ.บ.(อิสลามศึกษา)

น.ส.นูรฮีดายะห์ แมดิงแว
ครูชำนาญการ
ศษ.บ.(คณิตศาตร์)

นางสาวปรินดา ยูโซ๊ะ
ครูปฏิบัติการ
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)

นางรอฟีอะห์ สมัยอุดม
ครูผู้ช่วย
ศษ.บ.(ไทยคดีศึกษา)

นางอริสรา เจ๊ะอาแซ
พนักงานราชการ
คบ.(ภาษาไทย)

น.ส.รอซือน๊ะ มะดีเย๊าะ
พนักงานราชการ
ศศ.บ.(อิสลามศึกษา)

นายสูดิง บือราเฮ็ง
พนักงานราชการ
ศษ.บ.(อิสลามศึกษา)

นายสุไลมาน สาแมแว
ครูอิสลามศึกษา
ศษ.บ.(อิสลามศึกษา)

นายอามิร มะยาซิง
ครูอิสลามศึกษา
ศศ.บ.(อิสลามศึกษา)

นายอาดิล ยะสีงอ
ครูอิสลามศึกษา
ศศ.บ.(อิสลามศึกษา)