รักษ์วินัย   ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

ITA bacho

        แบบตรวจการเปิดเผบข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transpanrency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมิระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
 และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ                                                ข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ข้อมูลพื้นฐาน
O1  โครงสร้าง
O2  ข้อมูลผู้บริหาร
O3  อำนาจหน้าที่
O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5  ข้อมูลการติดต่อ
O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
 O7   ข่าวจากกลุ่มงานต่าง ๆ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 O8  Q&A
 Q&A Web Board
 O9  Social Network

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
 ข้อ                                            ข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                            
การดำเนินงาน
O10  แผนดำเนินงานประจำปี
O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 O17  E–Service

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ                                               ข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                                 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆ กลุ่มบริหารการเงิน
 O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อ                                             ข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                               
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O25  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ                                              ข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                                  
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

    ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ                                              ข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                                
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
O34  เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
แผนป้องกันการทุจริต
 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ                                                ข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                                 
มาตรการส่งเสริมความโปร ่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43  การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน