รักษ์วินัย   ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

ITA bacho

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการ  เปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อ  ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
O1  โครงสร้าง
O2  ข้อมูลผู้บริหาร
O3  อำนาจหน้าที่
         O4              แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน                                                                                                                                                             
O5  ข้อมูลการติดต่อ
O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
 O7   ข่าวจากกลุ่มงานต่างๆ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 O8  Q&A
 Q&A Web Board
 O9  Social Network

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
 ข้อ  ข้อมูล
การดำเนินงาน
O10  แผนดำเนินงานประจำปี
          O11            รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน                                                                                                                                   
O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 O17  E–Service

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
 ข้อ  ข้อมูล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          O19             รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน                                                                                                                                   
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศต่างๆ กลุ่มบริหารการเงิน
 O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อ  ข้อมูล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O25  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            O26            การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                                                            
 O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
 ข้อ  ข้อมูล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
             O29            แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                             
 O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

    ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 ข้อ  ข้อมูล
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
           O34              เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)                                                                                                               
O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
แผนป้องกันการทุจริต
 O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 ข้อ  ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมความโปร ่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
            O43             การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                                                                                       

 

ข้อมูลพื้นฐาน       

         O1 โครงสร้างหน่วยงาน
         O2 ข้อมูลผู้บริหาร
         O3 อำนาจหน้าที่
         O4 แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
         O5 ข้อมูลการติดต่อ
         O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
         O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
         O8 Q&A(ถาม-ตอบ)
         O9 Social Network

 

การบริหารงาน       

การดำเนินงาน
         O10 แผนปฏิบัติการประจำปี
         O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
         O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
         O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
         O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
         O15 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
         O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
         O17 E-Service

 

การบริหารงานงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
         O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปี
         O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
         O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลน
         O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
         O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
         O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
         O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
         O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
         O37 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
         O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนป้องกันการทุจริต
         O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
         O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
         O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา
         O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
         O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน