^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

   นายการันต์  วาแมยีซา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าสู่ระบบ

Web Links

ประชาสัมพันธ์

  1. ประชาสัมพันธ์
  2. ฝ่ายวิชาการ
  3. ฝ่ายบุคคล
  4. ฝ่ายงบประมาณ
  5. ฝ่ายบริหารทั่วไป
next
prev

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

พันธกิจ/เป้าหม…

08-05-2562 Hits:267 ข้อมูลทั่วไป Super User - avatar Super User

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม  เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 

Read more

วิสัยทัศน์/ปรั…

08-05-2562 Hits:283 ข้อมูลทั่วไป Super User - avatar Super User

การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

Read more

ประวัติโรงเรี…

08-05-2562 Hits:4486 ข้อมูลทั่วไป Super User - avatar Super User

โรงเรียนบาเจาะตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2510 โดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะแรกโรงเรียนได้อาศัยอาคารเรียนและที่ดินของค่ายลูกเสือน้ำตกปาโจ เป็นสถานที่เรียน สำหรับโต๊ะเก้าอี้นักเรียนและกระดานดำ ได้ยืมใช้จากโรงเรียนประถมศึกษา ในปีแรกเปิดสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีนักเรียนทั้งสิ้น 16 คน นักเรียนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 2 คน ครู 1 คน คือ นายสุนทร เทพขุน           ปีการศึกษา 2512 โรงเรียนก็ยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง จึงต้องอาศัยเรียนที่กองอำนวยการลูกเสือน้ำตกปาโจ2...

Read more

ข่าวการศึกษา

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.