^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

   นายการันต์  วาแมยีซา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าสู่ระบบ

Web Links

ประชาสัมพันธ์

  1. ประชาสัมพันธ์
  2. ฝ่ายวิชาการ
  3. ฝ่ายบุคคล
  4. ฝ่ายงบประมาณ
  5. ฝ่ายบริหารทั่วไป
next
prev

พันธกิจ/เป้าหมาย

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการ

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม  เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.