^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

   นายการันต์  วาแมยีซา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าสู่ระบบ

Web Links

ประชาสัมพันธ์

  1. ประชาสัมพันธ์
  2. ฝ่ายวิชาการ
  3. ฝ่ายบุคคล
  4. ฝ่ายงบประมาณ
  5. ฝ่ายบริหารทั่วไป
next
prev

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบาเจาะตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2510 โดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะแรกโรงเรียนได้อาศัยอาคารเรียนและที่ดินของค่ายลูกเสือน้ำตกปาโจ เป็นสถานที่เรียน สำหรับโต๊ะเก้าอี้นักเรียนและกระดานดำ ได้ยืมใช้จากโรงเรียนประถมศึกษา ในปีแรกเปิดสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีนักเรียนทั้งสิ้น 16 คน นักเรียนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 2 คน ครู 1 คน คือ นายสุนทร เทพขุน
           ปีการศึกษา 2512 โรงเรียนก็ยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง จึงต้องอาศัยเรียนที่กองอำนวยการลูกเสือน้ำตกปาโจ2 ห้องเรียน คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ได้อาศัยเรียนที่โรงเรียนบ้าน้ำตกปาโจ  ในขณะนั้นมีนักเรียนทั้งสิ้น75 คน
           ปีงบประมาณ 2513 ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจึงมีอาคารเรียนปลูกสร้างในที่ดินของค่ายลูกเสือน้ำตกปาโจ เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น แบบ 212 ได้ก่อสร้างเพียง5 ห้องเรียนเท่านั้น ในปีเดียวกันได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารคหกรรม จำนวน 1 หลัง ซึ่งโรงเรียนได้ใช้ห้องเรียนมาจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2521
           เนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 2.5 กิโลเมตร และอยู่ในท้องที่ที่ลำบากต่อการเดินทางของนักเรียน จึงได้จัดซื้อที่ดินใหม่ซึ่งห่างจากตัวอำเภอประมาณ 1 กิโลเมตร คือที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน โดยในปีการศึกษา 2520 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้ทางโรงเรียนจัดซื้อ ต่อมาก็ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216 ค จำนวน 1 หลัง สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2522
           ต่อมาโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทโครงการ 1 รุ่นที่ 3 ได้รับอาคารและวัสดุครุภัณฑ์มากมาย เช่น อาคารวิทยาศาสตร์และห้องสมุด บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง รวมทั้ง ห้องน้ำ ห้องส้วมสำหรับนักเรียน ประปา และติดตั้งไฟฟ้าตามถนน ภายในบริเวณโรงเรียน สิ่งต่างๆ ดังกล่าวสร้างเสร็จและรับมอบเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2526
           ปีงบประมาณ 2535 ได้รับงบประมาณหมวดที่ดิน และสิ่งก่อสร้างตามแผนงานการจัดการศึกษาระดับมัธยม รหัสลักษณะงาน 042111 งานดำเนินการมัธยมศึกษา รหัสบัญชี 0301 เป็นค่าก่อสร้างสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 สนาม วงเงิน 151,000 บาท  เป็นค่าเทพื้น อาคาร 216 ค วงเงิน 201,000 บาท
            ปี พ.ศ. 2547 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
ในปัจจุบัน คือ เลขที่ตั้ง 16 หมู่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96170 โทรศัพท์ 073-599089 โทรสาร 073-599312  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   website : http://www.bacho.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 มีเนื้อที่ 22 ไร่ 84
ตารางวา และได้ดำเนินการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จเยี่ยมคณะครู นักการภารโรง นักเรียน โรงเรียนบาเจาะ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น

 

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.