โรงเรียนบาเจาะ ถนนพิพืธปาโจ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

 

 

      

 

 

 

 

     ดัชนี      

รายละเอียด  

   ไฟล์ Word   

 

 ไฟล์ PDF   

 

 หมายเหตุ  

 
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ (ใช้รถยนต์ส่วนตัว) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ (ใช้รถโรงเรียน) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
บันทึกข้อความ เรื่อง แบบรายงานไปาชการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
ใบลาป่วย/ลากิจ/ลาประกอบพิธีหัจญ์  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ/พนักงานราชการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
 แบบบันทึกมอบหมายงานที่รับผิดชอบ การจัดสอนแทน  ใดาวน์โหลด ดาวน์โหลด