โรงเรียนบาเจาะ ถนนพิพืธปาโจ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

 

 

      

 

 

 

 

      ดัชนี       
รายละเอียด    ไฟล์ Word  ไฟล์PDF        หมายเหตุ
 
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติยืมเงิน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
แบบสัญญายืมเงิน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายจัดโครงการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
แบบบันทึกขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ใบตัดงบ) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งใช้ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
แบบรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
รายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
แบบบันทึกเสนอซื้อ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
บัญชีวัสดุ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด