รักษ์วินัย   ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

 news 4

     

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี 2568 โรงเรียนบาเจาะเป็นโรงเรียนคุณภาพ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานของศาสนา ผู้เรียนมีความสุข มีคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21