รักษ์วินัย   ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

     พันธกิจ (Mision)
1. บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

2. มุ่งให้ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นครูดีมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา

4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

5. สร้างบรรยกาศภายในโรงเรียนให้สวยงาน ส่งเสริมการเรียนรู้