รักษ์วินัย   ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายภัทรศักดิ์  หนูเกิด
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางนิซง   สาเร็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.(คณิตศาสตร์)

นายมุกตา  เจะลอ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ศษ.ม.(คณิตศาสตร์)

นางดวงพร  ศรีทิพยราษฎร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.(ฟิสิกส์)

นางใฮรานี  เปาะอีแต
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.(เคมี)
ศษ.ม.(เทคโนโลยี)

นายวันโอมาร์   สาเร็ง
ครูชำนาญการ
ศศ.บ.(อิสลามศึกษา)

ศษ.บ.(เทคโนโลยี)

นายอิมรอน  อับรู
ครูชำนาญการ
ศศ.บ.(สารสนเทศ)

นายมากือตา  เจ๊ะบิ
ครูชำนาญการ
ศศ.บ.(กฏหมายอิสลาม)

นางสาวสากียะห์  มะซือนิ
ครูชำนาญการ
วท.บ.(เคมี)

นายริฏวน   แวมะ
ครูชำนาญการ
ศษม.(คณิตศาสตร์)

นางสาวบุชรอ  ชาลี
ครูชำนาญการ
ศศ.บ(ภาษาอังกฤษ)

นางอาอีซะห์  หะมะ
ครูชำนาญการ
วท.บ.(ชีววิทยา)

นางรอสมีนี  สาเมาะ
ครูชำนาญการ
ค.บ.(ภาษาไทย)

นางสาวนุรฮายาตี ดอนิ
ครูปฏิบัติการ
ศศ.บ..(ภาษาอังกฤษ)

นายฮัมดัน  บุกะอะ
ครูปฏิบัติการ
ศศ.บ(กฎหมายอิสลาม)
กศ.ม.(บิหารการศึกษา)

นายฟาเด็ล  รอเสะ
ครูปฏิบัติการ
ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา)
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)

นางเพ็ญพร วิภาวยางกุร
ครูปฏิบัติการ
ค.บ.(ศิลปศึกษา)

นางอโนนา  สะแม
ครูปฏิบัติการ
ศศ.บ..(ภาษาไทย)

นางสาวรุซนานี  ยูโซ๊ะ
ครูปฏิบัติการ
ค.บ(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวยุวดี เกื้อสุวรรณ
ครูปฏิบัติการ
ศศ.บ.(ชีววิทยา)

นางสาวอาดีลา  สะอิ
ครูผู้ช่วย
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)

นายอาริฟ  ตาเห
ครูผู้ช่วย
ศษ.บ..(พลศึกษา)

นางสาวปรินดา  ยูโซ๊ะ
ครูผู้ช่วย
ค.บ(คณิตศาสตร์)

นางอริสรา  เจ๊ะอาแซ
พนักงานราชการ
ค.บ.(ภาษาไทย)

นายมาหามะ  จิการะจิ
พนักงานราชการ
ค.บ.(เทคโนโลยี)
กศ.ม(บริหารการศึกษา)

นายอับดุลเล๊าะ สาหลำ
พนักงานราชการ
ศษ.บ..(สังคมศึกษา)

นางสาวต่วนปัตรี  เบญจมาพร
พนักงานราชการ
ศษ.บ.(เทคโนโลยี)

นางสาวรอซือน๊ะ  มะดีเย๊าะ
พนักงานราชการ
ศศ.บ.(ภาษามลายู)

นายสูดิง  บือราเฮ็ง
พนักงานราชการ
ศศ.บ.(ภาษาอาหรับ)

นายอะห์มัดรุสดี  มะแซ
พนักงานราชการ
ศศ.บ..(กฎหมายอิสลาม)

นางอุมัยกัลโสม สังกาลาคีรี
ครูอิสลามศึกษา
ศศ.บ.(อิสลามศึกษา)

นายสุไลมาน  สาแมแว
ครูอิสลามศึกษา
ศศ.บ.(อิสลามศึกษา)

นายอาดิล  ยะสีงอ
ครูอิสลามศึกษา
ศศ.บ.(อรรถาธิบายอัลกุรอาน)

นางสาวกูมาวัฎดะห์ สะบูโด
ครูจ้างสอน
ศศ.บ..(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวตูแวดะห์ กูจิ
ครูจ้างสอน
ศศ.บ.(คณิตศาสตร์)

นางสาวนิซูรอยดา สะมะแอ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ศศ.บ.(พลศึกษา)

นายอหมัดซัยดี  มาหะมะ
ครูวิกฤต
ศศ.บ.(พลศึกษา)

นายมุคตาร์  กึนอ
ครูประชารัฐ
ศศ.บ..(สารสนเทศ)

นางสาวสีตีอาแอเสาะ  
ครูประชารัฐ
ศศ.บ.(อิสลามศึกษา)

นายอาลียัส  สาแม
ลูกจ้างประจำ
ม.6.(ม.ปลาย)

นายมะอยูมี  สูหลง
นักการภารโรง
อนุปริญญา(คอมพิวเตอร์)

นายอีดือเร๊ะ  ดอสะ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ม.6..(ม.ปลาย)

นางสาวรอกีเย๊าะ อาแซ  
พนักงานทำความสะอาด

ป.6.(ประถมศึกษา)