รักษ์วินัย   ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

เอกสารกลุ่มบริหารงานวิชาการ
           รายชื่อนักเรียน

 

เอกสารกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
           แบบบันทึกขออนุมัติโครงการ
           แบบบันทึกขออนุมัติยืมเงิน
           แบบสัญญายืมเงิน
           แบบประมาณการค่าใช้จ่ายจัดโครงการ
           แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
           แบบบันทึกขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
           แบบบันทึกส่งใช้ใบสำคัญรับเงิน
           ใบสำคัญรับเงิน
           รายงานผลการตรวจรับพัสดุ
           รายงานค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708)
           แบบบันทึกเสนอชื่อ
           แบบสว้สดิการรักษาพยาบาล
           แบบสวัสดิการศึกษาบุตร

 

เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
           แบบขออนุญาตไปราชการ
           แบบขออนุญาตไปราชการ(ใช้รถส่วนตัว)
           แบบรายงานการไปราชการ
           ใบลา
           แบบคำขอมีบัตร
           แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
           แบบขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการสาย

 

เอกสารกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
          แบบบันทึกการขอใช้รถโรงเรียน
           แบบบันทึกขอใช้พัสดุ

 

เอกสารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
           แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน
           แบบบันทึกการเข้าเรียน
           แบบบันทึกการเข้าแถว

 

เอกสารกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน
          แผนกลยุทธ์โรงเรียน
          แผนปฏิบัติการประจำปี 64
          แผนปฏิบัติการประจำปี 65
          รายงานผลโครงการปี 64
          รายงานผลโครงการปี 65