รักษ์วินัย   ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบาเจาะจัดกิจกรรมวันเคารพครู โดยมีนายภัทรศักดิ์ หนูเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบาเจาะเป็นประธานพิธี มีการบรรยายหัวข้อ #ความรักของครูที่มีต่อศิษย์และความกตัญญูรู้คุณของศิษย์ที่มีต่อครู การประดิษฐ์สิ่งของเพื่อมอบให้กับครูที่ปรึกษา และการแสดงความรักต่อครูด้วยการสลามตามธรรมเนียมศาสนาอิสลาม  วันโอมาร์  สาเร็ง  ภาพ/ข่าว

    อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน     อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน