รักษ์วินัย   ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทาง งานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียน บาเจาะได้กำหนดจัดกิจกรรมอ่านสาร ของน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายภ้ทรศักดิ์ หนูเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ในวัน อังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ในช่วงทำกิจกรรมหน้าเสาธง คุณครูทุกท่าน ร่วมใจกันใส่เสื้อสีขาวเพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก                                                             

วันโอมาร์   สาเร็ง ภาพและข่าว